FAQs Complain Problems

सुबिधा तथा नगर कर

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

आ.व. २०७९/०८० को लागि कर तथा शुल्कहरु

आ.व. २०७८/०७९ को कर तथा शुल्कहरु

आ.व. २०७७/०७८ को कर तथा शुल्कहरु

व्यवसाय कर

चालु आ.व. २०७४/०७५ को लागि व्यवसाय कर 

एकीकृत सम्पत्ती कर आ.व. २०७४/०७५

चालु आ.व.२०७४/०७५ का लागि यस नगरपालिकाको कर,दस्तुर, शुल्क तथा महसुल 

व्यवसाय कर

कपिलवस्तु नगरपालिकाले आ.व. २०७१/०७२ देखि लागु गरेको व्यवसाय कर |

घर बहाल र घर कर

विज्ञापन कर

कपिलवस्तु नगरपालिकामा आ.ब. २०७१/०७२ देखि लागु हुने विज्ञापन कर |

सेवा शुल्क

कपिलवस्तु नगरपालिकामा आ.ब. २०७१/०७२ देखि लागु हुने सेवा शुल्क |

मनोरंजन कर

कपिलवस्तु नगरपालिकामा आ. ब. २०७१/०७२ देखि लागु हुने मनोरंजन कर |

Pages