सामाजिक सुरक्षा

लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती भत्ता

कपिलवस्तु नगरपालिका को आ.व. २०७१/७२ को लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती भत्ता विवरण को लागि  फाइल डाउनलोड गर्नुहोश |

एकल महिला बिधवा भत्ता

कपिलवस्तु नगरपालिका को आ.व. २०७१/७२ को एकल महिला बिधवा भत्ता विवरण को लागि  फाइल डाउनलोड गर्नुहोश |

जेष्ठ नागरिक (दलित)भत्ता

कपिलवस्तु नगरपालिका को आ.व. २०७१/७२ को जेष्ठ नागरिक ( दलित )भत्ता विवरण को लागि  फाइल डाउनलोड गर्नुहोश |

बाल संरक्षण अनुदान

कपिलवस्तु नगरपालिका को आ.व. २०७१/७२ को बाल संरक्षण अनुदान विवरण को लागि  फाइल डाउनलोड गर्नुहोश |

आंशिक अपांग अशक्त भत्ता

कपिलवस्तु नगरपालिका को आ.व. २०७१/७२ को आंशिक अपांग अशक्त भत्ताविवरण को लागि  फाइल डाउनलोड गर्नुहोश |

पूर्ण अशक्त भत्ता

कपिलवस्तु नगरपालिका को आ.व. २०७१/७२ को पूर्ण अशक्त भत्ताको विवरण को लागि  फाइल डाउनलोड गर्नुहोश |