सुबिधा तथा नगर कर

व्यवसाय कर

कपिलवस्तु नगरपालिकाले आ.व. २०७१/०७२ देखि लागु गरेको व्यवसाय कर |

घर बहाल र घर कर

विज्ञापन कर

कपिलवस्तु नगरपालिकामा आ.ब. २०७१/०७२ देखि लागु हुने विज्ञापन कर |

सेवा शुल्क

कपिलवस्तु नगरपालिकामा आ.ब. २०७१/०७२ देखि लागु हुने सेवा शुल्क |

मनोरंजन कर

कपिलवस्तु नगरपालिकामा आ. ब. २०७१/०७२ देखि लागु हुने मनोरंजन कर |

एकीकृत सम्पति कर

कपिलवस्तु नगरपालिका क्षेत्र भित्र आ. ब. २०७१/०७२ देखि लागु हुने एकीकृत सम्पति कर |