प्रकाशन

कपिलवस्तु नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम २०७२/०७३को प्रतिबेदन

२०७२/११/३० गते सम्पन्न कपिलवस्तु नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिबेदन |

कपिलवस्तु नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०६६

कपिलवस्तु नगरपालिकाको १४औ नगर परिषदबाट पारित कपिलवस्तु नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०६६ |

कपिल्वास्तु नगरपालिकाको १९औ नगर परिषदका निर्णयहरु

२०७१ पौष २९ गते कपिलवस्तु नगरपालिकामा भएको १९औ नगरपरिषदका निर्णय |

१८औ नगर परिषद

१८औ नगर परिषद