बार्षिक प्रगति समिक्षा २०७१/०७२

आ. ब. २०७१/०७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी २०७२ साल कार्तिक २२ गरे सम्पन्न गरियो |