वार्ड नम्बर - ३

वार्ड अध्यक्ष - रुद्र बहादुर गैरे - ९८४७२१२१५५

वार्ड सचिव - शची चौधरी - ९८४७११७६२५