कपिलवस्तु नगरपालिकाको बार्षिक समिक्षा गोष्ठी २०७२/०७३

कपिलवस्तु नगरपालिकाको बार्षिक समिक्षा गोष्ठी २०७२/०७३, २०७३ साल भाद्र २० गतेका दिन यसै कपिलवस्तु नगरपलिकाको सभा हालमा सु सम्पन्न गरियो ।