कपिलवस्तु नगरकार्य पालिकाको बैठक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना