" चर्चित छ विश्वभरि कपिलवस्तु गौतम बुद्ध नगरी "

आ.व २०७२।०७३ बाषिर्क आय व्यय विवरण र्सार्वजनिक गरिएको सूचना

आ.व २०७२।०७३ बाषिर्क आय व्यय विवरण र्सार्वजनिक गरिएको सूचना