" चर्चित छ विश्वभरि कपिलवस्तु गौतम बुद्ध नगरी "

आ.ब.२०७३/७४का लागि वडा स्तर बाट आएका कार्यक्रमहरु

आगामी आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ को बार्षिक नगरस्तरीय योजना तर्जुमाको लागि वडास्तरीय भेला कार्यक्रमबाट आएका योजनाहरु