Staffs

Photo Name Designation Phone Email
Balram Neupane Account Officer
Satya Giri kharidar 9847267862
Padam Raj Shrestha Section Officer
Padam Raj Shrestha Information Officer 9847038059 padamshrestha202@gmail.com
Gautam Shakya Computer Operator
Narayan Chaudhary Sub-Engineer 9847061362
Hari Shankar Chaudhary Supervisor 9847040299
Jeev Nath Pandey kharidar 9847051189