बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी २०७०/०७१

आ. ब. २०७०/०७१ को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी २०७१ साल भाद्र १६ गरे सम्पन्न गरियो |