Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

आ.ब. २०७३/०७४का लागि कर दरबन्दीहरु

स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ बमोजिम गठित नगरस्तरीय राजश्व परामर्श समिति तथा राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन गरि प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन बमोजिम आ.व. २०७२/०७३ मा प्रस्तावित करका दरवन्दीमा सामान्य हेरफेर गरि आगामी आ.व. २०७३/०७४ मा देहाय बमोजिमका कर दरवन्दीहरु निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न कपिलवस्तु नगरपालिकालाई अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।                    
 

Allow_Slider: 
0