सेवाहरु

सेवा प्रकार: अन्य सेवा

सेवा प्रकार
अन्य सेवा
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
महिला विकास अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिकाको महिला तथा वालवालिका शाखा
सेवा शुल्क
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु
 • निवेदन 
 • २ प्रति फोटो 
 • नागरिकताको फोटोकपी 
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
अन्य सेवा
लाग्ने समय
कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार
जिम्मेवार अधिकारी
महिला विकास अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिकाको महिला तथा वालवालिका शाखा
सेवा शुल्क
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु
 • आवेदन फारम 
 • हुलाक टिकट 
 • वडा कार्यालयको सिफारिस 
 • सरकारी अस्पतालको चिकित्सकद्वारा स्वास्थ्य परिक्षण पुर्जी 
 • ३ प्रति फोटो (पासपोर्ट साइज)
 • नागरिकताको फोटोकपि 
 • बच्चाको हकमा जन्मदर्ता र संरक्षक मध्ये एक जनाको नागरिकताको फोटोकपी 
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
अन्य सेवा
लाग्ने समय
सम्पूर्ण कागजात पूरा भै आएको अवस्था एकदिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी
प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
प्रत्येक वर्ष नगरसभाबाट निर्णय भए अनुसार शुल्क तथा दस्तुर लाग्नेछ।
आवश्यक कागजातहरु
 • निवेदन
 • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपि
 • सवारी साधन खरिद गर्दाको बिल भौचर
 • विदेशबाट खरिद गरि ल्याएको सवारी साधनको हकमा भन्सार निस्सतको कागजात
 • चालु आर्थिक वर्ष सम्म कपिलवस्तु नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत सम्पूर्ण कर शुल्क बुझाएको प्रमाण
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
अन्य सेवा
लाग्ने समय
आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
प्रत्येक वर्ष नगरसभाबाट निर्णय भए अनुसार शुल्क तथा दस्तुर लाग्नेछ।
आवश्यक कागजातहरु
 • निवेदन
 • लालपूर्जाको फोटोकपी
 • तिरो तिरेको रसिद, नागरिकताको फोटोकपि
 • चालु आर्थिक वर्ष सम्म कपिलवस्तु नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत सम्पूर्ण कर शुल्क बुझाएको प्रमाण
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
अन्य सेवा
लाग्ने समय
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
योजना तथा प्रविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
प्रत्येक वर्ष नगरसभाबाट निर्णय भए अनुसार शुल्क तथा दस्तुर लाग्नेछ।
आवश्यक कागजातहरु
 • वडाको सिफारिस
 • नागरिकताको फोटोकपि
 • तिरो तिरेको रसिद
 • लालपूर्जाको फोटोकपी
 • नक्सापास ईजाजतपत्र तथा नक्सापासको फोटोकपि
 • चालु आर्थिक वर्ष सम्म कपिलवस्तु नगरपालिकालाई बुझाउनु परने एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत सम्पूर्ण कर शुल्क बुझाएको प्रमाण
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
अन्य सेवा
लाग्ने समय
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
योजना तथा प्रविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
प्रत्येक वर्ष नगरसभाबाट निर्णय भए अनुसार शुल्क तथा दस्तुर लाग्नेछ।
आवश्यक कागजातहरु
 • वडाको सिफारिस
 • नागरिकताको फोटोकपि
 • तिरो तिरेको रसिद, लालपूर्जाको फोटोकपी, स्थायी नक्सा पास ईजाजत पत्र
 • चालु आर्थिक वर्ष सम्म कपिलवस्तु नगरपालिकालाई बुझाउनु परने एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत सम्पूर्ण कर शुल्क बुझाएको प्रमाण
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: संघ संस्था

सेवा प्रकार
संघ संस्था
लाग्ने समय
सम्पूर्ण कागजात पुरा भएको ३० दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी
सहकारी शाखा
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
रकम सभाबाट निर्णय भए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु
 • ३० जना नेपाली नागरिकको उपस्थिति
 • नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि
 • सहकारी संस्थाको विधान २ प्रति
 • सहकारी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन
 • बैठकको निर्णय
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
संघ संस्था
लाग्ने समय
सम्पूर्ण कागजात पूरा भै आएको अवस्था सात दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
प्रत्येक वर्ष नगरसभाबाट निर्णय भए अनुसार शुल्क तथा दस्तुर लाग्नेछ।
आवश्यक कागजातहरु
 • प्रस्तावित विधालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहितको माग पत्र
 • विधालयको जग्गा, भवन, खेल मैदान, फर्निचर लगायतको भौतिक पूर्वाधारको विवरण
 • शिक्षकहरुको विवरण
 • वडाको सिफारिस
 • सम्भावित विद्याथिको विवरण
 • चालु आर्थिक वर्ष सम्म कपिलवस्तु नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत सम्पूर्ण कर शुल्क बुझाएको प्रमाण
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: कृषि सेवा

सेवा प्रकार
कृषि सेवा
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
कृषि शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कृषि शाखा
सेवा शुल्क
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु

सुचना प्रकासन गर्ने सुचनामा उल्लेख भएको कागजातहरु

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
कृषि सेवा
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
कृषि शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कृषि शाखा
सेवा शुल्क
म्यादको ३५ दिन भित्र आएमा २००/- ३५ दिन पछि आएमा ५००/- १ वर्ष पछि आएमा १५००/-
आवश्यक कागजातहरु
 • समुह / सहकारी भए निर्णयको प्रतिलिपि
 • निवेदन
 • प्रगति विवरण 
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
कृषि सेवा
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
कृषि शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कृषि शाखा
सेवा शुल्क
२००/-
आवश्यक कागजातहरु
 • समुह / सहकारी भए निर्णयको प्रतिलिपि
 • निवेदन
 • वार्डको सिफारिस
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
कृषि सेवा
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
कृषि शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कृषि शाखा
सेवा शुल्क
५००/-
आवश्यक कागजातहरु
 • विक्री गरेको परिमाणको प्रगति
 •  निवेदन

 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
कृषि सेवा
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
कृषि शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कृषि शाखा
सेवा शुल्क
२००/-
आवश्यक कागजातहरु
 • समुहको निर्णयको प्रितिलिपि
 • निवेदन
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
कृषि सेवा
लाग्ने समय
सबै कागजात भएमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
कृषि शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कृषि शाखा
सेवा शुल्क
२००/-
आवश्यक कागजातहरु
 • २०-२५ जना कृषक हुनु पर्ने |
 • सबैको नागरिकताको फोटोकपि |
 • बिधान
 • वार्डको सिफारिस
 • बैठकको निर्णय
 • अध्यक्षको दुईवटा फोटो
 • निबेदन
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: घर जग्गा

सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
सम्पूर्ण कागजात पूरा भै आएको अवस्था सात दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी
योजना तथा प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
प्रत्येक वर्ष नगरसभाबाट निर्णय भए अनुसार शुल्क तथा दस्तुर लाग्नेछ।
आवश्यक कागजातहरु
 • स्वीकृत नक्सा अनुसार घर निर्माण भई सकेको व्यहोरा खलाएको निवेदन
 • स्थायी नक्सा पास
 • चालु आर्थिक वर्ष सम्म कपिलवस्तु नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत सम्पूर्ण कर शुल्क बुझाएको प्रमाण
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
योजना प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
प्रत्येक वर्ष नगरसभाबाट निर्णय भए अनुसार शुल्क तथा दस्तुर लाग्नेछ।
आवश्यक कागजातहरु
 • निवेदन
 • नक्सा पासको प्रमाण, नक्सा
 • तिरो तिरेको रसिदको फोटोकपि
 • चालु आर्थिक वर्ष सम्म कपिलवस्तु नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत सम्पूर्ण कर शुल्क बुझाएको प्रमाण
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
योजना तथा प्रविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
प्रत्येक वर्ष नगरसभाबाट निर्णय भए अनुसार शुल्क तथा दस्तुर लाग्नेछ।
आवश्यक कागजातहरु
 • वडाको सिफारिस
 • नागरिकताको फोटोकपि
 • तिरो तिरेको रसिद, लालपूर्जाको फोटोकपी
 • नापी नक्सा
 • चालु आर्थिक वर्ष सम्म कपिलवस्तु नगरपालिकालाई बुझाउनु परने एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत सम्पूर्ण कर शुल्क बुझाएको प्रमाण
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
योजना तथा प्रविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
प्रत्येक वर्ष नगरसभाबाट निर्णय भए अनुसार शुल्क तथा दस्तुर लाग्नेछ।
आवश्यक कागजातहरु
 • वडाको सिफारिस
 • नागरिकताको फोटोकपि
 • तिरो तिरेको रसिद, लालपूर्जाको फोटोकपी नापी नक्सा
 •  चालु आर्थिक वर्ष सम्म कपिलवस्तु नगरपालिकालाई बुझाउनु परने एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत सम्पूर्ण कर शुल्क बुझाएको प्रमाण
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: व्यवसाय

सेवा प्रकार
व्यवसाय
लाग्ने समय
निवेदन प्राप्त भएको बढीमा २ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
कर उपशाखा
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
प्रत्येक वर्ष नगरसभाबाट निर्णय भए अनुसार शुल्क तथा दस्तुर लाग्नेछ।
आवश्यक कागजातहरु
 • निवेदन
 • वडाको सिफारिस
 • स्थलगत सर्जमिन
 • चालु आर्थिक वर्ष सम्म कपिलवस्तु नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत सम्पूर्ण कर शुल्क बुझाएको प्रमाण
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
व्यवसाय
लाग्ने समय
निवेदन प्राप्त भएको सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
कर उपशाखा
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
प्रत्येक वर्ष नगरसभाबाट निर्णय भए अनुसार शुल्क तथा दस्तुर लाग्नेछ।
आवश्यक कागजातहरु
 • वडाको सिफारिस
 • नागरिकताको फोटोकपि
 • सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त इजाजतको फोटोकपि (इजाजत लिनुपर्ने हकमा)
 • चालु आर्थिक वर्ष सम्म कपिलवस्तु नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत सम्पूर्ण कर शुल्क बुझाएको प्रमाण
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

Pages