शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचाना

कपिलवस्तु नगरपालिका वडा  नं. ३ र ५ को मुख्य सडकहरुमा सोलार  लाइट जडान तथा कपिलवस्तु नगरपालिकाको नगर यातायात गुरु योजना (MTMP) निर्माण  गर्नु पर्ने भएको हुंदा इजाजत प्राप्त आधिकारिक ब्रि्रेता वा सप्लायर्स, संघ, संस्था र्फमहरुबाट निम्न  शर्तहरुको अधिनमा रहि शिलवन्दी दरभाउ पत्र, आर्थिक तथा प्राविधक प्रस्ताव आव्हान गरिएको छ  ।