सहकारी खेती साना सिचाई कार्यक्रम

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कृषि शाखा
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

सुचना प्रकासन गर्ने सुचनामा उल्लेख भएको कागजातहरु