वार्ड नम्बर - ८

वार्ड अध्यक्ष - शिव कुमार पाण्डेय -९८०७५६३४३६  

वार्ड सचिव - हरि शंकर प्रसाद चौधरी - ९८४७०४०२९९