" चर्चित छ विश्वभरि कपिलवस्तु गौतम बुद्ध नगरी "

कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा (सबै वडाका विद्यालयहरु )