कपिलवस्तु नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट