Raaj Patra

Citizen Charter

     

कपिलवस्तु नगरपालिकाको नागरिक वडापत्र

क्र.सं

सेवाको किसिम

सेवा प्रप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजात, प्रक्रिया

शुल्क